สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา

Get Adobe Flash player

เกษตรอำเภอ

 นายจุมพล  จันทร์ประทีป

เกษตรอำเภอรัษฎา

เมนู

 • ประวัติอำเภอ

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • แผนพัฒนาการเกษตร

สำนักงานเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง

 • เมืองตรัง
 • กันตัง
 • นาโยง
 • วังวิเศษ
 • ปะเหลียน
 • ย่านตาขาว
 • ห้วยยอด
 • หาดสำราญ
 • สิเกา


 


วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา                   โดยนายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมกับสำนักงาน        เกษตรจังหวัดตรัง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้         การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา เพื่อเตรียมความพร้อม      ในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ได้ดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร (จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 27 มกราคม 2563 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา  เข้าร่วมการประชุม การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) ประเด็นอำเภอคุณธรรม ณ ห้องประชุมอำเภอรัษฎา ชั้น 2 อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 23 มกราคม 2563 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา จัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร โดยชี้แจงการดำเนินงานของกลุ่ม   ยุวเกษตรกร คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม และมีการบรรยายความรู้เรื่อง การเพาะถั่วงอกด้วยวิธีประหยัดน้ำ ณ โรงเรียนรัษฎา หมู่ที่ 2          ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 21 มกราคม 2563 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา เข้าร่วมจัดกิจกรรม การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการให้บริการในเชิงรุก เป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 19 มกราคม 2563 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา เยี่ยมเยียนกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ B.B. farm ของ Young Smart Farmer นายโกมินทร์ ไชยมณี ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดร้านเพื่อจำหน่ายอาหารจากผักที่ผลิตเอง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 19 มกราคม 2563 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมงานเปิดตัว 'Ratsada Coffee' ของนางกนกวรรณ คำเนตร หนึ่งในกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองครก ซึ่งผลิตกาแฟแบบครบวงจรตั้งแต่ปลูกจนถึงแปรรูปผลผลิตเพื่อจำหน่าย โดยจำหน่ายต้นกาแฟพันธุ์โรบัสต้า และผลิตภัณฑ์จากกาแฟ คือ ชาดอกกาแฟ, ผงกาแฟคั่วบด ซึ่งใช้วิธีคั่วแบบโบราณ และสบู่กากกาแฟ ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือใช้หลังจากชงกาแฟ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 17 มกราคม 2563 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เรื่อง การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 16 มกราคม 2563 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา วิเคราะห์จัดทำแผนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงอำเภอรัษฎา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานรายแปลง วัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 13 มกราคม 2563 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมต้อนรับและชี้แจงผลการดำเนินงานตามประเด็นการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมีประเด็นการนิเทศงาน ดังนี้ 1) ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ 2) การใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นกลไกในการดำเนินงานตามภารกิจ และ 3) การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยมีนายมานพ แก้วอัมพร เกษตรจังหวัดตรัง เป็นหัวหน้าคณะนิเทศงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา จังหวัดตรังวันที่ 10 มกราคม 2563 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 9 มกราคม 2563 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา จัดกิจกรรมพัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพดีโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยอบรมเกษตรกรพัฒนาความรู้ตามความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 25 ราย ณ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 9 มกราคม 2563 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา เข้าร่วมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตรัง เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล/พืชผักในพื้นที่อำเภอรัษฎา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 6 มกราคม 2563 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ฯ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 6 มกราคม 2563 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรประจำเดือน (DM) เพื่อวางแผนการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมการติดตามนิเทศงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา


วันที่ 3 มกราคม 2563 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ แก่ผู้นำชุมชน ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรังวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมฟังการบรรยายการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีบริษัทกรีนรีฟเวอร์ จัดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน (นายโกวิทย์ ดอกไม้ และคณะ) มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยวิธีการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ณ ห้องประชุมอำเภอรัษฎา จังหวัดตรังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมต้อนรับและชี้แจงผลการดำเนินงานตามประเด็นการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีประเด็นการนิเทศงาน ดังนี้ 1) การบริหารจัดการองค์กร 2) การจัดการทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ปี 2562-2563 เพื่อรองรับโครงการประกันรายได้ (ข้าว/ปาล์มน้ำมัน) 3) โครงการอบรมเกษตรกร เรื่องการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลิร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องปลอดภัย 4) โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่) 5) ประเด็นที่เป็นปัญหา (Hot Issue) ในการดำเนินงานในพื้นที่ โดยมีนางวิญญา คงประสม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นหัวหน้าคณะนิเทศงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยนายธนาคม พรหมเพ็ญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีนายอนันต์ พรหมเพ็ญ นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานการประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งจะออกหน่วยบริการ ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยนายธนาคม พรหมเพ็ญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำรวจการระบาดของโรคในยางพารา และเฝ้าระวังโรคใบร่วงยางพาราในสวนยางพาราของนายสมพงษ์ อุ่นสุข ณ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรประจำเดือน (DM) เพื่อวางแผนการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมการติดตามนิเทศงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา


วันที่ 27 สิงหาคม นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา มอบหมายให้นายธนาคม พรหมเพ็ญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่สมาชิกแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด ณ หมู่ที่1 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี (เปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง) โดยมีนายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา และสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอำเภอรัษฎา เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ตามศาสตร์พระราชาปลูกข้าวไร่ โครงการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา เข้าร่วมจัดกิจกรรม การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการให้บริการในเชิงรุก เป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ วัดล่องน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา ส่งมอบลังผึ้งให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองครก โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ณ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรประจำเดือน (DM) เพื่อวางแผนการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ส่งมอบปัจจัยการผลิตแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (มะพร้อมน้ำหอมและหม่อนใบ) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการ “5 ประมาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ให้แก่เกษตรกรจำนวน 10 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา เข้าร่วมจัดกิจกรรม การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2562 ณ วัดเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม ณ นิณีการ์เด้นแอนด์ รีสอร์ท ม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา มอบหมายให้ นายธนาคม พรหมเพ็ญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ไตรมาสที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน และวางแผนการจัดงานไม้ผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอรัษฎา ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมอำเภอรัษฎา ชั้น 2 ซึ่งมีการแจ้งผลการอนุมัติโครงการสนับสนุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน โดยมีนายอำเภอรัษฎาเป็นประธาน


วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา ให้การต้อนรับ นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ในการติดตามงานและเยี่ยมหมอดินอาสาและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ แปลงเกษตรกรเครือข่าย (นายมนตรี แสงแก้ว) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ด้านการจัดการสวนทุเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายกิจ หลีกภัย เป็นประธานการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากผึ้ง โดยมีนายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการร่วมมือของสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา และวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ผึ้งโพรงอำเภอรัษฎา โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา หมู่ที่ 15 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ตรวจเยี่ยมและติดตามแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ ปี 2562 ของนางสมัย ศักดิ์ศรี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมและติดตาม การปลูกบุกเนื้อทราย ของนายชนาสิน บุญถึงจิตร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรังวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดตรัง) โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา หมู่ที่ 15 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย


วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา มอบหมายให้นางเพ็ญศรี กุญชรินทร์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน และนางสาวปนัดดา จีนประสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2เพื่อให้ความรู้และดำเนินการตามแผนการจัดการเศษวัสดุการเกษตรของชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


  วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วย นางเพ็ญศรี กุญชรินทร์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน และนางสาวปนัดดา จีนประสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างเครือข่ายทำเกษตรรักษ์    สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่      สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อวิเคราะห์ปัญหาพื้นที่ ความต้องการของชุมชน และจัดทำแผนการจัดการเศษวัสดุการเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ   การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


       วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เยี่ยมกลุ่ม ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กลุ่มปลูกทุเรียน (บ้านนายมนตรี) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร และกลุ่มทำพอนไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไพร และเวลา 10.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา กล่าวต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม เช่น มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้แก่เด็กนักเรียน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบทุนให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มอบถุงยังชีพแก่เด็กพิการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านลำช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


  วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา มอบหมายให้นางเพ็ญศรี กุญชรินทร์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน จัดกระบวนการเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนผังกิจกรรม การติดตามประเมินความสามารถนำไปปฏิบัติในแปลง และให้ความรู้ด้านการปลูกพืช โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


  วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมถอดบทเรียน การรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยแห้งความสำเร็จในการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง สถานีพัฒนาที่ดินตรัง ตรวจบัญชีสหกรณ์ และตัวแทนเกษตรกร จำนวน 6 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


  วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา พร้อมนายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา ประชุมชี้แจงเตรียมการต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมจัดเตรียมโครงการฯ สำหรับกลุ่มเลี้ยงผึ้งและกลุ่มปลูกทุเรียน ณ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


  วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา เข้าร่วมการโครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ ของเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมฯจำนวน 20 ราย


วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรประจำเดือน (DM) เพื่อวางแผนการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 29 เมษายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี กุญชรินทร์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2562 (รายใหม่) จำนวน 75 ราย ซึ่งปัจจัยการผลิตประกอบด้วย 1) ไก่ไข่ อายุไม่ต่ำกว่า 10 สัปดาห์ รายละ 5 ตัว, 2) อาหารไก่ รายละ 10 กิโลกรัม และ 3) เวชภัณฑ์ รายละ 1 ชุด ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา โดยนายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับอำเภอ (ครั้งที่ 1) ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า(ไม้ผล) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 10 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา


วันที่ 19 เมษายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา ได้มอบหมายให้นายธนาคม พรหมเพ็ญ นักวิชาการส่งเสริมากรเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมจัดกิจกรรมการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2562 ณ วัดทอนเหรียญ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 18 เมษายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง สำรวจแหล่งน้ำเพื่อดำเนินการโครงการเกษตรแปลงใหญ่(ฝรั่ง) และโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 3,4,10,11 ตำบลควนเมา และ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ


          วันที่ 10 เมษายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา       
          พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา ได้ให้การต้อนรับคณะ
          กรรมการการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด    
          ประจำปี 2562 คือนายมนตรี แสงแก้ว เกษตรกรอาชีพทำสวน บ้านเลขที่
          117 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
วันที่ 9 เมษายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา ได้เข้าร่วม การจัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562 (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จากอำเภอห้วยยอด 25 ราย และอำเภอรัษฎา 10 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎาวันที่ 4 เมษายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา     มอบหมายให้นางเพ็ญศรี กุญชรินทร์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองครก เพื่อขอมติที่ประชุมในการดำเนินกิจกรรมการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และชี้แจงผลการดำเนินงานกลุ่ม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 25 ราย ณ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
วันที่ 4 เมษายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา     เข้าร่วมสัมมนาสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง กิจกรรมเชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร โครงการตลาดเกษตรกร ปีงบประมาณ 2562 เพื่อสนับสนุนเชื่อมโยงการผลิตและการจำหน่ายสินค้าคุณภาพของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมการเกษตรและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้บริโภค ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันที่ 3 เมษายน 2562 นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงเรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร, การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิตัล (DOAE Farmbook) และการป้องกันและการเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช วัชพืช หรือเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตรให้แก่ผู้นำชุมชน ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 2 เมษายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎาได้ไปตรวจเยี่ยมแปลงไม้ผลของนายสมจิตร สีทอง ม.4 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานงานเกษตรจังหวัดตรังและกลุ่มสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้


วันที่ 1 เมษายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา เยี่ยมเยียนนายมนตรี แสงแก้ว เพื่อติดตามและให้คำแนะนำการปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พร้อมทั้งแนะนำการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ณ บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 1 เมษายน 2562 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอรัษฎา จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎาวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายญาณภัทร นวลขาว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 16 , นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา, ประธาน ศพก.รัษฎา และตัวแทนเกษตรกรผู้เข้าร่วมแปลงใหญ่ฝรั่ง ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนในการติดตั้งระบบน้ำให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ฝรั่ง อ่านเพิ่มเติม


     วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมานะ กุญชรินทร์ เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา และสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานจังหวัดตรัง , สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง และ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 69 ราย 

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย สายต่างใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรกร จำนวน 50 ราย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในการนี้นายมานะ กุญชรินทร์ เกษตรอำเภอรัษฎา นายสมหมาย ธรรมกิจ พร้อมทั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา ได้ให้การต้อนรับและนำชม ศพก.อำเภอรัษฎา พร้อมทั้งให้แนวคิดและเกล็ดความรู้ในการดำเนินงานศูนย์ฯ การรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายภาคการเกษตรแบบครบวงจร

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม ผู้อำนวยการส่วนการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศษรฐกิจการเกษตร กทม. พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอรัษฎา เพื่อเก็บข้อมูลด้านการบริหารจัดการกล้วยเพื่อนำไปประมวลผลและวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการกล้วย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกสินค้าเกษตร(กล้วย) ในการนี้นายมานะ กุญชรินทร์ เกษตรอำเภอรัษฎา นายธนาคม พรหมเพ็ญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางเพ็ญศรี กุญชรินทร์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำชมแปลงกล้วยของเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 6 ราย


     วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายมานะ กุญชรินทร์ เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วย นางเพ็ญศรี กุญชรินทร์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน จัดประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธ ิและการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของอำเภอรัษฎา ณ วัดถ้ำพระพุทธ ม.6 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย
     วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 อำเภอรัษฎา โดยนายมานะ กุญชรินทร์ เกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา ให้การต้อนรับ นายรพิสิทธิ์ พิมพัฒน์ นายอำเถอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ จำนวน 115 ราย ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อสานต่อพระราชปณิธานการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ณ ศพก.อำเภอรัษฎา

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา โดยนายมานะกุญชรินทร์ เกษตรอำเภอ พร้อมด้วย นายปรีชา ชูคำ นายธนาคม พรหมเพ็ญ นวส.ชำนาญการ นางเพ็ญศรี กุญชรินทร์ จพง.เคหกิจเกษตรชำนาญงาน จัดฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ แก่เกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน ร่วม ซึ่งเกษตรอำเภอ ได้ให้เกษตรกรผู้นำร่วมวางแผนและประชาสัมพันธ์ การจัดงาน Field day ซึ่งจะมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่จะถึง ณ ศพก.รัษฎา แห่งนี้


     วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คณะนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้หลักสูตร ผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา จ.ตรัง โดย นายมานะ กุญชรินทร์ เกษตรอำเภอรัษฎา และ นายสมหมาย ธรรมกิจ ประธาน ศพก.รัษฎา ได้ให้การต้อนรับ พร้อมให้แนวคิดในการบริหารจัดการภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


     วันที่ 2 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. นายมานะ กุญชรินทร์ เกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมประชุมในฐานะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอรัษฎา ในการประชุมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา โดยได้ประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในพื้นที่


วันที่ 19 เม.ย. 2560 อำเภอรัษฎา นำโดยนายธนากร ชูจิตต์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในอำเภอ ดำเนินการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยออกให้บริการแก่ราษฎร ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.5 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง ในการนี่ได้มอบถุงยังชีพอำเภอให้แก่ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 5 รายs


วันที่ 28 มีนาคม 2560 สนงเกษตรอำเภอรัษฎาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนโดยมี จนท.จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 สงขลาเข้าร่วมเสวนาและติดตามการดำเนินงานโครงการ อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ 28  มีนาคม  2560  เวลา 10.00 น. ได้มีอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ นำโดย ผช.ศาสตร์ตราจารย์ ดร.ปราถนา ยศสุข มาศึกษาดูงาน ณ.ศพก. ม.15 ต.ควนเมา นายสมหมาย ธรรมกิจและทีมงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดี..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ยางพารา) ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง ได้ต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรรุ่นที่ ๔ ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่และเป็นกำลังใจ พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์หลังจากได้นำความรู้จากการอบรมไปใช้แก่ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ ๕ อ่านเพิ่มเติม 
นายมานะ  กุญชรินทร์  เกษตรอำเภอรัษฎา  พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา    ได้เข้าเยี่ยมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชน อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา  โดยนายมานะ  กุญชรินทร์  เกษตรอำเภอรัษฎา  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมคณะวิทยากร ได้ดำเนินการปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกรทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร อ่านเพิ่มเติม นายสุพิท  จิตรภักดี  เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายพิพัฒ  บุญทอง  หน.กลุ่มพัฒนาเกษตรกร  ได้มาตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งของอำเภอรัษฎา เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

 อ่านเพิ่มเติม 


 นายสุพิท  จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายมานพ    แก้วอัมพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พบปะและชี้แจงเกษตรกรโครงการอบรมเพิ่มเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รุ่นที่ 4 พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของนายมารวย นุ้ยขาว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา   183 หมู่ที่ 5  ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง
โทร. 0-7526-0486  โทรสาร 0-7526-0486

E-mail : trang_ratsada@doae.go.th