สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา

Get Adobe Flash player

เกษตรอำเภอ

 นายมานะ  กุญชรินทร์

เกษตรอำเภอรัษฎา

เมนู

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • แผนพัฒนาการเกษตร

สำนักงานเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง

 • เมืองตรัง
 • กันตัง
 • นาโยง
 • วังวิเศษ
 • ปะเหลียน
 • ย่านตาขาว
 • ห้วยยอด
 • หาดสำราญ
 • สิเกา


 


          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา       โดยนายมานะ กุญชรินทร์   เกษตรอำเภอรัษฎา    มอบหมายให้        นางเพ็ญศรี กุญชรินทร์   เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน สาธิต   การทำเชื้อไตรโคเดอร์มาให้กับแกนนำเกษตรกร ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว        อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


      วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานการประชุมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังและหาแนวทางแก้ไขปัญหา      ณ หมู่บ้านล่องน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


   
            วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน       ครั้งที่ 11/2561 โดยมีนายมานะ กุญชรินทร์ เกษตรอำเภอรัษฎา เข้าร่วมการประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ แก่ผู้นำชุมชน ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรังวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายญาณภัทร นวลขาว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 16 , นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา, ประธาน ศพก.รัษฎา และตัวแทนเกษตรกรผู้เข้าร่วมแปลงใหญ่ฝรั่ง ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนในการติดตั้งระบบน้ำให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ฝรั่ง อ่านเพิ่มเติม


     วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมานะ กุญชรินทร์ เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา และสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานจังหวัดตรัง , สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง และ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 69 ราย 

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย สายต่างใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรกร จำนวน 50 ราย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในการนี้นายมานะ กุญชรินทร์ เกษตรอำเภอรัษฎา นายสมหมาย ธรรมกิจ พร้อมทั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา ได้ให้การต้อนรับและนำชม ศพก.อำเภอรัษฎา พร้อมทั้งให้แนวคิดและเกล็ดความรู้ในการดำเนินงานศูนย์ฯ การรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายภาคการเกษตรแบบครบวงจร

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม ผู้อำนวยการส่วนการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศษรฐกิจการเกษตร กทม. พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอรัษฎา เพื่อเก็บข้อมูลด้านการบริหารจัดการกล้วยเพื่อนำไปประมวลผลและวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการกล้วย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกสินค้าเกษตร(กล้วย) ในการนี้นายมานะ กุญชรินทร์ เกษตรอำเภอรัษฎา นายธนาคม พรหมเพ็ญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางเพ็ญศรี กุญชรินทร์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำชมแปลงกล้วยของเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 6 ราย


     วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายมานะ กุญชรินทร์ เกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมด้วย นางเพ็ญศรี กุญชรินทร์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน จัดประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธ ิและการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของอำเภอรัษฎา ณ วัดถ้ำพระพุทธ ม.6 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย
     วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 อำเภอรัษฎา โดยนายมานะ กุญชรินทร์ เกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา ให้การต้อนรับ นายรพิสิทธิ์ พิมพัฒน์ นายอำเถอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ จำนวน 115 ราย ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อสานต่อพระราชปณิธานการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ณ ศพก.อำเภอรัษฎา

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา โดยนายมานะกุญชรินทร์ เกษตรอำเภอ พร้อมด้วย นายปรีชา ชูคำ นายธนาคม พรหมเพ็ญ นวส.ชำนาญการ นางเพ็ญศรี กุญชรินทร์ จพง.เคหกิจเกษตรชำนาญงาน จัดฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ แก่เกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน ร่วม ซึ่งเกษตรอำเภอ ได้ให้เกษตรกรผู้นำร่วมวางแผนและประชาสัมพันธ์ การจัดงาน Field day ซึ่งจะมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่จะถึง ณ ศพก.รัษฎา แห่งนี้


     วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คณะนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้หลักสูตร ผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา จ.ตรัง โดย นายมานะ กุญชรินทร์ เกษตรอำเภอรัษฎา และ นายสมหมาย ธรรมกิจ ประธาน ศพก.รัษฎา ได้ให้การต้อนรับ พร้อมให้แนวคิดในการบริหารจัดการภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


     วันที่ 2 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. นายมานะ กุญชรินทร์ เกษตรอำเภอรัษฎา ร่วมประชุมในฐานะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอรัษฎา ในการประชุมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา โดยได้ประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในพื้นที่


วันที่ 19 เม.ย. 2560 อำเภอรัษฎา นำโดยนายธนากร ชูจิตต์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในอำเภอ ดำเนินการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยออกให้บริการแก่ราษฎร ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.5 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง ในการนี่ได้มอบถุงยังชีพอำเภอให้แก่ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 5 รายs


วันที่ 28 มีนาคม 2560 สนงเกษตรอำเภอรัษฎาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนโดยมี จนท.จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 สงขลาเข้าร่วมเสวนาและติดตามการดำเนินงานโครงการ อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ 28  มีนาคม  2560  เวลา 10.00 น. ได้มีอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ นำโดย ผช.ศาสตร์ตราจารย์ ดร.ปราถนา ยศสุข มาศึกษาดูงาน ณ.ศพก. ม.15 ต.ควนเมา นายสมหมาย ธรรมกิจและทีมงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดี..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ยางพารา) ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง ได้ต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรรุ่นที่ ๔ ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่และเป็นกำลังใจ พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์หลังจากได้นำความรู้จากการอบรมไปใช้แก่ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ ๕ อ่านเพิ่มเติม 
นายมานะ  กุญชรินทร์  เกษตรอำเภอรัษฎา  พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา    ได้เข้าเยี่ยมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชน อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา  โดยนายมานะ  กุญชรินทร์  เกษตรอำเภอรัษฎา  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา พร้อมคณะวิทยากร ได้ดำเนินการปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกรทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร อ่านเพิ่มเติม นายสุพิท  จิตรภักดี  เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายพิพัฒ  บุญทอง  หน.กลุ่มพัฒนาเกษตรกร  ได้มาตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งของอำเภอรัษฎา เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

 อ่านเพิ่มเติม 


 นายสุพิท  จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายมานพ    แก้วอัมพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พบปะและชี้แจงเกษตรกรโครงการอบรมเพิ่มเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รุ่นที่ 4 พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของนายมารวย นุ้ยขาว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา   183 หมู่ที่ 5  ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง
โทร. 0-7526-0486  โทรสาร 0-7526-0486

E-mail : trang_ratsada@doae.go.th