สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา

Get Adobe Flash player

เกษตรอำเภอ

 นายมานะ  กุญชรินทร์

เกษตรอำเภอรัษฎา

เมนู

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • แผนพัฒนาการเกษตร

สำนักงานเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง

 • เมืองตรัง
 • กันตัง
 • นาโยง
 • วังวิเศษ
 • ปะเหลียน
 • ย่านตาขาว
 • ห้วยยอด
 • หาดสำราญ
 • สิเกา

โครงสร้างและอัตรากำลัง

นายมานะ  กุญชรินทร์

เกษตรอำเภอรัษฎานายธนาคม  พรหมเพ็ญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นางเพ็ญศรี  กุญชรินทร์
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน


นางสาวปนัดดา  จีนประสม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนางสาวนริศรา  แสนเสนาะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการนางส่าวนุชนาถ  ฤทธิรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา   183 หมู่ที่ 5  ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง
โทร. 0-7526-0486  โทรสาร 0-7526-0486

E-mail : trang_ratsada@doae.go.th